จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา
เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,933 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,177 คน ระดับปวส. 5,544 คน  ระดับปริญญาตรี 4,621 คน ระดับปวช. 4,522 คน ระดับอนุปริญญา 3,316 คน ระดับปริญญาโท 66 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน ตามลำดับ

 

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,933 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,177 คน ระดับปวส. 5,544 คน ระดับปริญญาตรี 4,621 คน ระดับปวช. 4,522 คน ระดับอนุปริญญา 3,316 คน ระดับปริญญาโท 66 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน