จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 17,135 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  7,506 คน ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,503 คน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร buy ventolin inhaler online without a prescription ohnerezeptfreikauf ventolin evohaler pack 1,492 คน และประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนุบสนุน 1,185 คน ตามลำดับ
 

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 17,135 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,506 คน ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,503 คน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,492 คน และประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนุบสนุน 1,185 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน