จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน เมษายน ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,542,660 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,310,286 คน  และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน 2,265,809 คน 

              

แหล่งที่มาของข้อมูล : เมษายน ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน เมษายน ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,542,660 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,310,286 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,265,809 คน แหล่งที่มาของข้อมูล : เมษายน ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม