ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

รายการเอกสาร ขนาด
pdf_prakadprice_5_for18may2016_001.pdf 315.33 kB
คำอธิบาย:

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙  ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๒๐ สาขาอาชีพ  โดยคณะกรรมการคาจางไดออกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส รวม ๒๐ สาขาอาชีพ เพื่อใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป ดังนั้น เพื่อใหผูเกี่ยวของไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ คณะกรรมการคาจางจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน