ศักยภาพแรงงาน

Body: 

อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 43.05 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 23.98 และลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 49.20 อัตราของการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 73.55 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 14.78 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการผ่านการทดสอบฯ ร้อยละ 26.79  ขณะที่อัตราของผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 96.24 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการของผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานร้อยละ 1.94 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการของผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานร้อยละ 23.99

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 43.05 ลดลงจากไตรมาส ที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 23.98 และลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 49.20 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน