หลักประกันที่ดี

Body: 

อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ต่อจำนวนผู้มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 37.51 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ  -3.07 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ -4.37 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ไตรมาส 4 ปี 2559

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ต่อจำนวนผู้มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 37.51 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ -3.07 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ -4.37 แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 4 ปี 2559 หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน