อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว

Body: 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.79 เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.31

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล: กองเศรษฐกิจการแรงงาน  ไตรมาส 4 ปี 2559 

หมายเหตุ : 1. ประมวลข้อมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
                   2. ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 รวมยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.79 เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.31