แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

Body: 

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.17 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 58.83 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.09 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่  7.72 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 66.25 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 36.78  อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ 9.45 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 43.69 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.56

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.17 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 58.83 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.09 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ 7.72 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 66.25 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 36.78 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ 9.45 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 43.69 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.56 แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน