เอกสารสัมมนา

เอกสารอบรมของโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

คู่มือการใช้งานระบบ

เอกสารการนำเสนอโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาและประเมินผล ครั้งที่ 1